ELIPSA  PORCELANA

zdjęcia na porcelanie
                  Warszawa i cała Polska

                                       fotografie na krysztale

Regulamin realizacji usług zamawianych przez Internet

Regulamin obowiązuje od dnia 1 stycznia 2024 roku

Niniejszy Regulamin określa zasady zawierania umów wykonania usług złożonych przez stronę internetową www.elipsa-porcelana.pl Elipsa-porcelana Pracownia Fotograficzna (dalej: Pracownia).
Terminy określone w Regulaminie (dalej: Regulamin) oznaczają:
Kodeks Cywilny – Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U .z 1964 r. nr 16, poz. 93 ze zm.).
Kodeksu postępowania cywilnego – Ustawa z dnia 17 listopada 1964 r.(Dz.U.1964r., nr 43, poz. 296 ze zm.).
Konsument: osoba fizyczna dokonująca czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
Regulamin – niniejszy Regulamin utworzony na podst. art. 8 ust. 3 Ustawy z dnia 10 lipca 2002 r. o świadczeniu usług droga
elektroniczną (Dz.U. z 2002 r., nr 144, poz. 1204), który określa zasady dokonywania zakupów w sklepie.
Klient – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będąca osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, która składa Zamówienie w Sklepie.
Pracownia(Sklep internetowy) serwis internetowy dostępny pod adresem www.elipsa-porcelana.pl, gdzie Klient dokonuje zakupów na odległość.
Towar – produkt, którego opis jest dostępny w Sklepie./zdjęcie na porcelanie, fotografia na ceramice, fotoporcelana, fotoceramika, zdjęcia na szkle, fotografia na pomnik i synonimy/
Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży Towarów /wykonania usługi/ w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, zawarta pomiędzy
Pracownią a Klientem za pośrednictwem serwisu internetowego Sklepu.
Zamówienie – oświadczenie woli Klienta, które określa rodzaj oraz liczbę Towaru.

§ 1 Postanowienia ogólne

1. Właścicielem Sklepu Internetowego www.elipsa-porcelana.pl
jest: Elipsa-porcelana Pracownia Fotograficzna dostępny pod adresem: ul. Wyspiańskiego 2 B 05-270 Marki, który prowadzi
działalność gospodarczą wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji Gospodarczej (CEIDG) posiadający NIP: 1250086316 REGON: 011236151
2. Kontakt ze Sklepem internetowym można uzyskać:
a) pod numerem telefonu 881 612 912
b) korzystając z poczty elektronicznej: fotoporcelana@op.pl
c) korespondencyjnie Elipsa-porcelana ul.Wyspiańskiego 2 b 05-270 Marki. Przedmiotem działalności Pracowni /sklepu internetowego/ jest wykonywanie usług w zakresie zdjęć na porcelanie lub szkle
4. Sprzedający realizuje zamówienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
5. Umowa sprzedaży pomiędzy Klientem a Sklepem internetowym www.elipsa-porcelana.pl zawierana jest w języku polskim.
6. Regulamin jest udostępniony Usługobiorcy nieodpłatnie przed zawarciem umowy , a także – na jego żądanie – w taki sposób, który umożliwia pozyskanie, odtwarzanie i utrwalenie jego treści za pomocą systemu teleinformatycznego, którym posługuje się usługobiorca.
7. Do korzystania ze Sklepu Internetowego www.elipsa-porcelana.pl wymagany jest komputer z dostępem do internetu, który posiada zainstalowany system Windows, przeglądarkę internetową Internet Explorer w wersji nie starszej niż 8.0 lub Mozilla Firefox w wersji 3.0 lub nowszej albo Chrome lub Opera z włączoną obsługą Java Script i obsługą plików Cookies oraz aktywny adres poczty elektronicznej.

§ 2 Składanie zamówień

1. Każdy produkt oferowany w sklepie pochodzi z legalnego źródła
2. Ceny towarów znajdujących się w sklepie są cenami brutto i podane są w polskich złotych.
3. Zamówienia mogą być składane za pośrednictwem strony internetowej Pracowni www.elipsa-porcelana.pl lub drogą mailową.
4. Zamówienia za pośrednictwem Sklepu www.elipsa-porcelana.pl można składać 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu przez cały rok.
5. W celu zawarcia Umowy sprzedaży za pośrednictwem Sklepu www.elipsa-porcelana.pl należy na stronie internetowej www.elipsa-porcelana.pl wypełnić formularz zamówienia i załączyć plik/i/ ze zdjęciem/i/ i postępować zgodnie z komunikatami wyświetlanymi na stronie.
6. Klient dokonuje wyboru zamawianych usług przez wybranie indywidualnej specyfikacji usługi. W formularzu dobrowolnie podaje dane niezbędne do realizacji zlecenia, dokonania wysyłki i wystawienia faktury i wysyła Zamówienie do Sklepu.
7. Po złożeniu Zamówienia, Klient otrzymuje na podany przez siebie adres e-mail wiadomość ze Sklepu potwierdzające przyjęcie zamówienia.

Z chwilą jego otrzymania umowa sprzedaży zostaje zawarta.

§ 3 Koszty i termin dostawy

1. Przesyłka wysyłana jest do paczkomatu lub pod adres wskazany w formularzu Zamówienia. Sklep poinformuje Klienta niezwłocznie o nieprawidłowo wypełnionym formularzu zamówienia, który uniemożliwia dokonanie wysyłki lub może ją opóźnić.
2. Przesyłka dostarczona jest zgodnie z ustalonym z Klientem terminem
3. Koszty przesyłki pokrywa nabywca. W każdej chwili Klient może zapoznać się z aktualnym cennikiem dostępnym na stronie: www.elipsa-porcelana.pl

§ 4 Sposoby płatności
  1. Każda transakcja potwierdzana jest zgodnie z dyspozycją Klienta paragonem lub fakturą.
  2. Płatność za zamówiony towar może nastąpić za pobraniem (przy odbiorze towaru) lub gotówką lub blikiem na telefon przy odbiorze w siedzibie Pracowni.
  3. Za zamówienie możliwa jest płatność „z góry”, przelewem na numer rachunku firmy: 43 1140 2004 0000 3702 3352 8492
§ 5 Odstąpienie od umowy

1. Konsument, który zawarł umowę na odległość, może od niej odstąpić bez podania przyczyn, składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie czternastu dni.
2. Termin czternastodniowy, w którym konsument może odstąpić od umowy, liczy się od dnia wydania rzeczy, a gdy umowa dotyczy świadczenia usługi – od dnia jej zawarcia.
3. Konsumentowi zgodnie z art 38 Prawa konsumenckiego nie przysługuje prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość w wypadku kiedy przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb /np. wykonanie zdjęcia na szkle lub ceramice / i świadczeń o właściwościach określonych przez konsumenta w złożonym przez niego zamówieniu lub ściśle związanych z jego osobą.
4. W razie odstąpienia od umowy przed rozpoczęciem przez Pracownię realizacji zamówienia umowa jest uważana za niezawartą, a Konsument jest zwolniony z wszelkich zobowiązań.

§ 6 Procedura reklamacji

1. Produkty oferowane w Sklepie posiadają gwarancję producenta, która obowiązuje na terenie Polski.
2. Okres gwarancji wynosi 2 lata od dnia wydania przedmiotu. Gwarancja na zdjęcia na porcelanie nie obejmuje uszkodzeń mechanicznych lub chemicznych powstałych w okresie obowiązywania gwarancji.
4. Roszczenia w ramach gwarancji Klient może zgłaszać bezpośrednio w Pracowni www.elipsa-porcelana.pl w dowolny, wybrany przez siebie sposób wymieniony w § 1 ust 2 niniejszego Regulaminu.
5. Klient może także przeprowadzić procedurę reklamacyjną z tytułu gwarancji składając reklamację w Sklepie internetowym lub siedzibie Pracowni
6. Składając reklamację należy dostarczyć do siedziby Sklepu reklamowany produkt oraz zgłoszenie reklamacyjne w formie pisemnej.
7. Reklamacja zostanie rozpatrzona w terminie 14 dni od dnia jej złożenia.
8. W przypadku uznania reklamacji jako zasadnej reklamowane zdjęcie na porcelanie będzie bezpłatnie wykonane ponownie. Jeżeli okaże się to niemożliwe, Klient otrzyma zwrot pieniędzy zgodnie ze złożoną przez siebie dyspozycją.

§ 7 Polityka prywatności oraz ochrona danych osobowych

1. Składając zamówienie Klient wyraża zgodę, aby właściciel sklepu przetwarzał jego dane osobowe zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2002 r. nr 101, poz. 926 z późn. zm.), niezbędne dla procesu realizacji usługi. Jednocześnie Klient ma prawo do wglądu i poprawiania swoich danych osobowych.

§ 8 Postanowienia końcowe

1. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają przepisy:
1) Ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta( Dz.U. 2014 poz. 827)
2) oraz właściwe przepisy Kodeksu cywilnego.
2. Spory wynikające ze stosowania niniejszego Regulaminu w powiązaniu z realizacją umów zawartych między Sklepem a Konsumentem, będą rozstrzygane przez sądy powszechne właściwości miejscowej ogólnej i przemiennej zgodnie z przepisami Kodeksu postępowania cywilnego.
3. W stosunku do przedsiębiorców spory te będą rozpatrywane przez sąd właściwy miejscowo dla siedziby Sklepu internetowego.
4. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany postanowień Regulaminu.
5. We wszystkich sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają przepisy powszechnie obowiązującego prawa polskiego, a w szczególności przepisy kodeksu cywilnego, ustawy o ochronie danych osobowych, ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, a także ustawy o prawach konsumenta
6. Żadne z postanowień niniejszego regulaminu nie ma na celu naruszenia praw Kupującego. Nie może być również w ten sposób interpretowane, gdyż w przypadku niezgodności jakiejkolwiek części regulaminu z obowiązującym prawem Sprzedający deklaruje bezwzględne podporządkowanie się i stosowanie tego prawa w miejsce zakwestionowanego przepisu regulaminu.
7. Regulamin obowiązuje z dniem 1 stycznia 2024 r